Algemene bepalingen
1. De website www.justjoli.be is eigendom van HECOMA bvba met ondernemingsnummer 0861.720.383 en maatschappelijke zetel te Tongeren, Putstraat 43/1, tel.: +32 (0)12/39.55.43 en emailadres: info@justjoli.be (hierna ook ’we/wij’ of ‘Justjoli’  genoemd).
2. De internetgebruiker die een product op www.justjoli.be wenst te kopen wordt in deze algemene voorwaarden als ’je’ of ‘de klant’ aangeduid.
3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Justjoli en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Justjoli en de klant.
4. De huidige algemene voorwaarden zijn voor de klant vrij consulteerbaar op www.justjoli.be.
5. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Justjoli geeft de klant te kennen met alle genoemde voorwaarden akkoord te gaan.
6. Justjoli behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Het Aanbod
1. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. De beeld- en kleurkwaliteit van productfoto’s kan echter afwijken van de werkelijkheid en variëren afhankelijk van je scherm. Wij kunnen bijgevolg niet garanderen dat je scherm het product waarheidsgetrouw afbeeldt. Houd er ook rekening mee dat artikelen niet altijd op ware grootte worden afgebeeld.  Waar mogelijk staat het juiste formaat bij het artikel.
2. Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen, binden Justjoli niet.  Justjoli is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Justjoli is in geen geval aansprakelijk ingeval van materië̈le fouten, zet- of drukfouten.
3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Justjoli (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). Bij ingrijpende wijzigingen tijdens het bestelproces, word je onmiddellijk op de hoogte gebracht.
4. Wanneer je specifieke vragen hebt over een bepaald product of wanneer je twijfelt over de informatie, verzoeken wij je vooraf contact met ons op te nemen.

Prijzen
1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Justjoli zijn in Euro’s, inclusief Belgische BTW (21%) en exclusief verzendingskosten.
2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant zal de volledige prijs (inclusief de verzendkosten) bekend zijn.
3. Justjoli behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de producten beschikbaar zijn.
4. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

De overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Justjoli op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant wordt ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in euro van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en is inclusief BTW. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur.

Betaling
1. Zie ook de rubriek Betalen.
2. Bij Justjoli heb je de mogelijkheid om te betalen met Bancontact/Mistercash, Visa, Maestro, Mastercard, Ideal of via een gewone overschrijving.
3. Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen vooruitbetaling via onze website. De betaalmodaliteit kan gekozen worden op het einde van het bestelproces.
4. Niet betaalde bestellingen worden na 7 (zeven) dagen automatisch geannuleerd door Justjoli.
5. Justjoli behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
6. Van elke afgeronde bestelopdracht krijgt de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en Justjoli de order goed ontvangen heeft.
7. Op www.justjoli.be worden geen kredietkaartgegevens bewaard, de beveiligde betalingspagina wordt automatisch geopend. Je geeft je kredietkaartgegevens dus in op de beveiligde externe pagina van Multisafepay zelf en bent zodoende verzekerd van een veilige transactie.

Levering – Afhaling
De wijzen van verzending en levering worden in detail omschreven onder de rubriek Verzenden.
Indien gekozen wordt voor levering door Justjoli op een door de klant gekozen adres:
1. Artikelen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
2. Justjoli  neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
3. Justjoli streeft ernaar een bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zullen we dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.
4. Alle bestellingen gedaan bij Justjoli worden verzonden via bpost.
5. Voor vertragingen bij bpost zijn wij niet aansprakelijk.
6. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
7. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
8. Justjoli kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van Justjoli:
1. Dit kan enkel voor bestellingen die je eerst via de webshop hebt geplaatst en betaald.
2. Tijdens het bestellen kies je bij verzendingsmethode voor afhalen. Er worden dan geen verzendkosten aangerekend.
3. Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal afgesproken worden via mail tussen de klant en Justjoli.
4. Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door Justjoli bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Garantie
1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van  levering aan de eerste eigenaar. Justjoli staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
2. Naast de wettelijke garantie zit er op een aantal van onze sieradenmerken een standaard fabrieksgarantie. Afhankelijk van het merk gelden er verschillende garantieperiodes op fabricagefouten. Deze garanties worden altijd uitgevoerd door de fabrikant. Justjoli vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Zie ook de rubriek Garantie en onderhoud.
3. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant een aankoopbewijs met datum kunnen voorleggen.
4. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk andere abnormaal of incorrect gebruik.

Herroepingsrecht
1. De voorwaarden en modaliteiten in verband met het retourneren en ruilen worden uitvoerig omschreven in de rubriek Retourneren.
2. Als klant heb je het recht om Justjoli  te informeren dat je van de aankoop wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde producten (wet van 6 april 2010).
3. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
4. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Justjoli, conform de door Justjoli verstrekte instructies. (zie rubriek ‘retourneren’)
5. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering zullen door de verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, worden terug betaald.
6. Justjoli neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de door haar gestelde voorwaarden. Wanneer dit niet zo is worden de artikelen niet aangenomen.
7.Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.
8. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen nooit teruggenomen worden.
9. Producten die met korting werden aangeboden kunnen niet geretourneerd worden.

Klachtenregeling
Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Justjoli, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal Justjoli deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag.

Overmacht
1. In geval van overmacht is Justjoli niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Justjoli haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Justjoli die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Privacy en cookies
1. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Justjoli voegt zich in deze naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
2. Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt, worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. Gegevens van klanten worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht en uitsluitend ter beschikking gesteld aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren en afleveren van uw bestelling.
3. De verwerking voor maketingdoeleinden of geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien je je hiertoe uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard.
4. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbind je jezelf ook aan onze privacyverklaring.
5. De website van Justjoli maakt gebruik van cookies.  Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie maar dienen om het volgende bezoek aan de site te vergemakkelijken. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen in de browserinstellingen, maar hou er dan wel rekening mee dat het bezoek aan onze website minder vlot kan verlopen.

Aansprakelijkheid
1. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
2. Indien Justjoli, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Tongeren bevoegd.
2. Indien een bepaling (of enig deel ervan) van deze voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht (geldig en afdwingbaar).

Laatst gewijzigd op 03/10/2015.